Obchodné podmienky

verzia pre tlač

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Tieto obchodné podmienky tvoria spolu s aktuálnymi cenníkmi neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy s predmetom kúpy tovaru predávajúceho.

2. Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre predávajúceho a kupujúceho uzavretím kúpnej zmluvy alebo prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim na tovar predávajúceho.

3. Pri prvej objednávke kupujúci poskytne o sebe tieto všeobecné informácie podľa Obchodného registra SR: názov, sídlo, IČO, IČ DPH. Objednávky sú realizované telefonicky, faxom, emailom alebo listom.

4. Predávajúci môže požadovať zaplatenie kúpnej ceny vopred podľa vlastného uváženia.

5. Predávajúci je povinný dodať tovar do 10 pracovných dní od dňa objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a prevziať.

6. Reklamácie tovaru sa riadia osobitným reklamačným poriadkom.

7. Za doklad potrebný k prevzatiu a užívaniu tovaru sa podľa § 417 Obch. zákonníka považuje dodací list potvrdený kupujúcim, alebo prepravný list s náležitosťami podľa príslušného prepravného poriadku, v prípade, ak bude dodanie tovaru uskutočnené prostredníctvom verejného dopravcu.

8. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo ak tak neurobí včas, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

9. Vlastníctvo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho až zaplatením kúpnej ceny.

10. Pri dlhodobom odberateľskom vzťahu je možné uzavrieť zmluvný vzťah so zvýhodnenou cenou.

11. Ak sa kupujúci zaviaže neodoberať od iného dodávateľa tovar porovnateľný s ponukou predávajúceho, je možné uzavrieť exkluzívny zmluvný vzťah s exkluzívnou cenovou ponukou.

12. Predávajúci oznámi kupujúcemu zmenu ceny najmenej 7 dní pred začatím platnosti nového cenníka tovaru.

13. Faktúra za dodaný tovar bude vystavená v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty ako aj ďalších súvisiacich všeobecne záväzných predpisov.

14. Splatnosť faktúry je stanovená na 45 dní od dňa vystavenia faktúry, ak nie je dohodnuté inak.

15. Kúpna cena tovaru sa považuje za uhradenú momentom jej prevzatia alebo pripísania na účet predávajúceho.

16. Predávajúci poskytne dodatočnú zľavu za rýchlu úhradu kúpnej ceny podľa aktuálnych osobitných skonto podmienok.

17. Kupujúcemu, ktorý nezaplatí kúpnu cenu v lehote splatnosti, môže byť dodávka ďalšieho tovaru do zaplatenia splatnej kúpnej ceny pozastavená.

18. V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny si predávajúci môže uplatniť úrok z omeškania v zmysle zákona.

19. Ak kupujúci zmení podnikateľský zámeralebo ak poklesnú stavy hospodárskych zvierat kupujúceho z objektívnych príčin počas doby platnosti kúpnej zmluvy bude predávajúci túto skutočnosť rešpektovať a nebude uplatňovať sankčné opatrenia.

20. Ak kupujúci odoberie menšie množstvo tovaru ako je dohodnuté v kúpnej zmluve, predávajúci môžekupujúcemu vyúčtovať dodatočnú prirážku v hodnote už poskytnutej zľavy z aktuálnej základnej ceny tovaru.

21. Tovar nad zmluvne dojednané množstvo bude dodaný v cenových podmienkach vyplývajúcich zo zmluvy.

22. Kupujúci je povinný pre účely zabezpečenia svojich splatných záväzkov voči predávajúcemu z titulu nezaplatenej kúpnej ceny tovaru uzavrieť s predávajúcim zmluvu o zriadení záložného práva k hnuteľným alebo nehnuteľným veciam notársky registrovanú, alebo zabezpečiť iné ručenie majetkom na krytie svojich záväzkov voči predávajúcemu.

23. Ak kupujúci odmietne uzavrieť zmluvu o zriadení záložného práva alebo zabezpečiť iné ručenie, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

24. Tieto obchodné podmienky sú platné na dobu neurčitú a môžu sa meniť len zverejnením nových obchodným podmienok platných najskôr 7 dní po zverejnení.


REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Tento reklamačný poriadok tvorí spolu s obchodnými podmienkami neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy s predmetom kúpy tovaru predávajúceho.

2. Reklamačný poriadok je záväzný pre predávajúceho a kupujúceho uzavretím kúpnej zmluvy alebo prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim.

3. Ak kupujúci predpokladá, že dodaný tovar nezodpovedá dohodnutým podmienkam, oznámi to písomne predávajúcemu najneskôr do dvoch pracovných dní od zistenia.

4. Po doručení oznámenia určí predávajúci svojho zástupcu, ktorý sa dostaví na miesto reklamácie najneskôr do dvoch pracovných dní od doručenia oznámenia.

5. Na mieste reklamácie predávajúci spoločne s kupujúcim preveria vady tovaru a vykonajúopatrenia na ich odstránenie. Predávajúci vyhotoví o celom reklamačnom konaní zápis, ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu.

6. V rámci reklamácie môžu strany nechať analyzovať tovar v rozhodcovskom laboratóriu. Pre tento účel spoločne odoberú vzorku tovaru, riadne ju zabalia, označia, zapečatia a doručia do rozhodcovského laboratória.

7. Pri odbere vzoriek budú obe strany postupovať rovnako ako pri úradnom odbere vzoriek, ktorý je uvedený v prílohe č.1 k výnosu MP SR č. 1497/4/1997 – 100.

8. Ak z objektívnych príčin nebude možné dodržať postup úradného odberu vzoriek, predávajúci a kupujúci sa dohodne na postupe odberu vzoriek tak, ako to umožňujú dané podmienky.

9. Predávajúci vysporiada reklamáciu do 7 pracovných dní od podpisu zápisu reklamácie alebo od doručenia výsledkov rozborov z rozhodcovského laboratória písomným oznámením kupujúcemu.

10. Predávajúci nezačne reklamačné konanie, ak odberateľ:

   a) nesplnil oznamovaciu povinnosť z bodu 3.,

   b) uplatňuje reklamáciu až po skŕmení vadného tovaru,

   c) uplatňuje reklamáciu vtedy, keď nie je možné zaistiť dôkazy o vadách tovaru,

   d) použije tovar na iný účel alebo inému druhui zvierat, ako je tovar určený,

   e) bol o vade tovaru vopred informovaný a dodávku takéhoto tovaru uskutočnil predávajúci s preukázateľným súhlasom kupujúceho.

11. Adresa rozhodcovského laboratória: EL spol. s r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info